Технологічні транспортні засоби

Чимало юридичних та фізичних осіб, розташованих на території Сумської області, використовують під час господарської діяльності великотонажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. При цьому, однак, не всі з зазначених вище осіб дотримуються вимог діючого законодавства до експлуатації вказаних транспортних засобів, а деякі, навіть, не знають про існування цих вимог.

Основні вимоги щодо експлуатації великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування викладені в Законі України «Про дорожній рух» (далі – Закон), в Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 (далі – Порядок реєстрації), Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.01.2010 за № 9 (далі – Порядок огляду).

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 Порядку реєстрації «великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб (далі - технологічний транспортний засіб) - великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва».

В статті 34 Закону зазначено, що великотоннажні транспортні засоби та інші технологічні транспортні засоби підлягають відомчій реєстрації, яку здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

При цьому згідно зі статтею 37 Закону експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі - власники) зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.

У такий же строк власники зобов’язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв’язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспортного засобу здійснюється територіальними органами Держпраці через центри надання адміністративних послуг.

Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи.

Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі - технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон встановленого зразка.

Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі - експертні організації). Компетентність ДП «Сумський ЕТЦ» для провадження технічного огляду технологічних транспортних засобів підтверджена атестатом про акредитацію, зареєстрованим Національним агенством з акредитації України 30.12.2020 за № 70264 тип «А».

Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з додатками 1 (для юридичних осіб) та 2 (для фізичних осіб), до якої додаються:

  • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом;
  • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, та які реєструються вперше.

До заяви додається також акт технічного огляду.

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: “Переклад декларації з її оригіналу.

На зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний засіб територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак.

Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Купівля присвоєних під час реєстрації (перереєстрації) номерних знаків на технологічні транспортні засоби здійснюється їх власниками у суб’єктів господарювання, які їх виготовляють.

Експлуатація технологічних транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію, номерного знака, талона про проходження технічного огляду забороняється.

Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі зміни найменування чи імені власника, форми власності, місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи - власника технологічного транспортного засобу; втрати або непридатності до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію; зміни вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери; у разі переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення фахівцями експертної організації технічного огляду та в інших випадках, передбачених Порядком реєстрації.

Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за формами згідно з додатками 1 та 2, до якої додаються:

  • свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
  • акт технічного огляду технологічного транспортного засобу.

До перереєстрації технологічного транспортного засобу з метою звірки відповідності ідентифікаційних номерів обліковим даним і перевірки технічного стану проводиться його технічний огляд.

За результатами перереєстрації видається нове свідоцтво про реєстрацію. У розділі "Особливі примітки" нового свідоцтва зазначаються серія, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію та найменування органу реєстрації, який його видавав.

Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі:

  • тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення;
  • передачі технологічного транспортного засобу в довгострокову оренду (лізинг) та позичку.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Крім того Порядком огляду передбачено проведення щорічного Державного технічного огляду зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку.

Для проведення щорічного державного технічного огляду технологічного транспортного засобу та проведення державного технічного огляду технологічного транспортного засобу з метою реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації зазначеного транспортного засобу, зняття його з обліку (крім випадків зняття з обліку у зв'язку з непридатністю, вибракуванням та списанням) власник в обов'язковому порядку подає до експертної організації копії таких документів:

  • свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
  • документів, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом;
  • документів, які підтверджують оплату послуг за проведення технічного огляду.

Додаток 1 до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Додаток 2 до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International,

якщо не зазначено іншого